Wszystkie etapy inwestycji

konstrukcja

Dlaczego warto skorzystać z prawnego nadzoru inwestycji budowlanych?
Przeprowadzenie Inwestycji budowlanej to bardzo skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga wiedzy fachowej na każdym jego etapie.

I. Nieruchomość.

Mamy dwie możliwości: albo już takową posiadamy albo musimy kupić. W pierwszym przypadku sprawa jest o tyle prostsza, że musimy jedynie ustalić czy posiadana przez nas nieruchomość posiada kwalifikacje konieczne do planowanej przez nas inwestycji. W drugim przypadku konieczne jest znalezienie i kupno nieruchomości optymalnej. Tutaj rolą Kancelarii jest przeprowadzenie szeroko rozumianego audytu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stawianych przez inwestora.

II. Projekt budowlany.
Umowa o wykonanie projektu budowlanego to klasyczna umowa o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Kiedy najczęściej ujawniają się wady projektu budowlanego? W trakcie realizacji inwestycji albo tuż po. A kiedy to jest? najczęściej kilka lat od oddania projektu. Natomiast roszczenia wynikające z umowy o dzieło (wykonania projektu budowlanego) przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła (art. 646 k.c.). Czy wiesz jak się przed tym zabezpieczyć?

III. Umowa o roboty budowlane i nadzór prawny nad jej realizacją.

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 647-658. Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczania projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Już z definicji tej umowy wynika, że należy ona do skomplikowanych i wieloaspektowych. Uregulowanie w niej wszystkich aspektów procesu budowlanego, wykonawstwa, podwykonawstwa, robót zanikowych, odstępstw, robót i materiałów zamiennych, odbiorów częściowych itp. wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Im lepiej zredagowana i zabezpieczająca interesy klienta umowa oraz nadzór prawny nad jej realizacją, tym większe oszczędności dla klienta oraz mniej problemów na przyszłość.
Pamiętaj! „Umowy tworzy się na czas wojny, a nie pokoju!”

IV. Proces sądowy o roszczenia z umowy o roboty budowlane.
Proces sądowy dotyczący robót budowlanych należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Wymaga współpracy prawnika i specjalistów z wielu dziedzin szeroko rozumianej „budowlanki”. Nasza Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami szeregu dziedzin budowlanych, aby wspólnie uzyskiwać najlepsze rezultaty dla klientów. Pamiętajmy, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie się do procesu sądowego, odpowiednie przygotowanie dowodów, ale do tego podstawą jest umowa odpowiednio zabezpieczająca interesy klienta oraz prawidłowy nadzór nad jej realizacją. Długoletnie doświadczenia naszej kancelarii w zakresie prowadzenia procesów o roszczenia z umowy o roboty budowlane daje dodatkową gwarancję uzyskania usługi najwyższej jakości.