Tag Archives: Umowa o roboty budowlane

Etap III. Umowa o roboty budowlane i nadzór prawny nad jej realizacją

III-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 647-658. Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczania projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Już z definicji tej umowy wynika