Etap III. Umowa o roboty budowlane i nadzór prawny nad jej realizacją

III-etap-inwestycji-budowlanej-300x280-red

Umowa o roboty budowlane została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 647-658. Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczania projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Już z definicji tej umowy wynika, że należy ona do skomplikowanych i wieloaspektowych. Uregulowanie w niej wszystkich aspektów procesu budowlanego, wykonawstwa, podwykonawstwa, robót zanikowych, odstępstw, robót i materiałów zamiennych, odbiorów częściowych itp. wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Im lepiej zredagowana i zabezpieczająca interesy klienta umowa oraz nadzór prawny nad jej realizacją, tym większe oszczędności dla klienta oraz mniej problemów na przyszłość.
Pamiętaj! „Umowy tworzy się na czas wojny, a nie pokoju!”