Uproszczenie prawa budowlanego

prawo budowlane opole przepisy pomoc prawna budowa

W dniu 28.06.2015r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która ma za zadanie usprawnić proces budowlany. Najważniejsza zmiana dla osoby chcącej rozpocząć budowę własnego domu polega na tym, że inwestycja taka nie będzie wymagała już wydania pozwolenia. Wprowadzona jest tzw. uproszczona procedura, w której rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe na podstawie tzw. zgłoszenia z projektem. Do zgłoszenia tego trzeba będzie załączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dotyczy to jednak budynków , których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki lub działek objętych inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów.

Teraz to urzędnik będzie mógł co najwyżej zgłosić sprzeciw wobec inwestycji, ale będzie miał na to 30 dni. Wcześniej było to 60 dni na wydanie decyzji (pozwolenia na budowę) oraz kolejne 14 na jej uprawomocnienie się.

Zmiany dotyczą także rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę.

Wprowadzona tzw. uproszczona procedura dotyczy także takich obiektów, jak altany, ogrodzenia oraz budynki rekreacyjne położone na obszarze działek. Przy takim zgłoszeniu, Starosta, który ma uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, będzie weryfikował tylko, czy to zgłoszenie i ta budowa są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy w przypadku, gdy takiego planu nie ma. Będzie także weryfikował, czy nie są wymagane innego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia dotyczące budowy takiego.

Co jeszcze istotne, do projektu budowlanego nie będzie trzeba załączać także warunków przyłączeń. Inwestor dopiero na etapie zgłoszenia do użytkowania będzie musiał je posiadać.